فنل فتالئین

فنل فتالئین

فنل فتالئین (فنول فتالئین ) به انگلیسی Phenolphthalein یا فنل فتالین پودری ریزدانهٔ و سفیدرنگ و یک ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی C20H14O4 با چهار گونه مولکول مختلف است.

 

فنل فتالئین بطور معمول بعنوان شناساگر یا معرفی برای اسید و بازها استفاده شده و دارای دامنه کاربرد PH آن از ۳ تا ۷ است ،در محیط اسیدی بیرنگ و در محیط بازی قرمز ارغوانی است و از محلول واکنش آهسته آن در مدارس، برای شناساندن معرفها به دانش آموزان استفاده می شود. فنل فتالین در آب نامحلول است و اغلب در آزمایشها، آنرا با الکل رقیق میکنند. این ماده به خودی خود یک اسید ضعیف بوده و در محلول یون هیدروژن آزاد می کند.

 

خصوصیات فنل فتالین

فرمول مولکولی :  C20H14O4

جرم مولی :          ۳۱۸٫۳۲ g mol−1

چگالی :  1.277 g cm−3 at 32 °C

دمای ذوب :         260 °C

انحلال‌پذیری در آب :          Insoluble

انحلال‌پذیری در other solvent Insoluble in benzene very soluble in ethanol and ether slightly soluble in DMSO

 

Phenolphthalein

Chemical compound

Phenolphthalein is a chemical compound with the formula C₂₀H₁₄O₄ and is often written as “HIn” or “phph” in shorthand notation. Phenolphthalein is often used as an indicator in acid–base titrations. For this application, it turns colorless in acidic solutions and pink in basic solutions. Wikipedia

Formula: C20H14O4

Molar mass: 318.32 g/mol

Density: 1.28 g/cm³

Melting point: 260 °C

Appearance: White powder

PubChem CID: 4764

 

کاربردهای فنل فتالین

فنل فتالین در گذشته بعنوان ملین و ضد یبوست نیز استفاده میشد، اما بخاطر خواص کارسینوژن و سرطانزایی بطور کامل از فهرست تجویز حذف گردیده است. بطور عمده در شناسایی اسیدها و بازها کاربرد دارد. از ترکیبات آن با الکل و استفاده از آب اکسیژنه (پراکسید هیدروژن) در آزمایشگاههای تشخیص طبی و در بیمارستان برای تشخیص خون مخفی(Occult blood test) در مدفوع استفاده می گردد .

 

فنل فتالئین مرک

نام ماده:   Phenolphthalein

مختصر: Phenolphthalein solution 1% in ethanol

کد محصول مرک: 107227

فرمول:   C20H14O4

C A S NUMBER:             77-09-8

مولار:    318.32 g/mol

قابلیت محلول شدن:             (20 °C) soluble

درجه ذوب:          263.7 °C

انبوهی:   0.89 g/cm3 (20 °C)

نقطه اشتعال:        23 °C

درباره نویسنده

فروشگاه تخصصی مواد شیمیایی